pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์ จังหวัดบึงกาฬ
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 8
สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สธ. / รพ.สต. / ศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย / สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

งานวิจัยที่มี