pre-loader image

แดชบอร์ด

งานวิจัยทั้งหมด
6,776
19.51% จากปีที่แล้ว
นักวิจัยและผู้มีส่วนร่วม
13,357
13.86% จากปีที่แล้ว
องค์กรทั้งหมด
1,994
16.95% จากปีที่แล้ว
โรคที่ถูกทำวิจัย
254
4.10% จากปีที่แล้ว

สรุปจำนวน เทียบจำนวนงานวิจัย กับจำนวนนักวิจัย จำนวนองค์กร และจำนวนโรค

ประเด็นวิจัย ประเภทงานวิจัยแบ่งตามประเด็นงานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาทั่วประเทศ จำแนกตามจังหวัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยทั้งหมด
152
7.91% ของประเทศ
นักวิจัยทั้งหมด
479
11.77% ของประเทศ
องค์กรทั้งหมด
29
4.45% ของประเทศ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ (%)
ตัวอย่างโรคที่นิยมวิจัยและพัฒนา
 

สรุปผลทั้งประเทศ จำนวนจังหวัดที่ทำวิจัยทั้งหมด 77 จังหวัด

มากกว่า 30 งานวิจัย

จำนวน จังหวัด

จังหวัด
มากกว่า 15 งานวิจัย

จำนวน จังหวัด

จังหวัด
มากกว่า 5 งานวิจัย

จำนวน จังหวัด

จังหวัด
น้อยกว่า 5 งานวิจัย

จำนวน จังหวัด

จังหวัด

ประเภทงานวิจัยและพัฒนา (จำแนกประเภทจาก 6,776 งาน ในปี 2554-2563)

ประเภท ประเภทงานวิจัย จำนวน

โรค โรคที่นิยมวิจัยและพัฒนา

อันดับโรคที่มีการวิจัยและพัฒนา

อันดับ โรค จำนวนงานวิจัยและพัฒนา