pre-loader image

มิติองค์กร

แผนที่องค์กร ตำแหน่งของ 1,994 องค์กร

จำนวนองค์กรที่ร่วมวิจัยและพัฒนา จำแนกตามปีและประเภท

อันดับขององค์กร

ค้นหาอันดับองค์การที่ร่วมวิจัยและพัฒนาในปี 2554-2563 จัดอันดับโดยเมดนาเซีย ซึ่งจัดอันดับจากเงื่อนไขดังนี้

 • คะแนนองค์กร (Organization Score: O)
  • จำนวนผลงานวิจัยเทียบกับองค์กรอื่น ๆ
  • คะแนนงานวิจัย (P)
 • คะแนนผลงานวิจัย (Project Score: P)
  • การเผยแพร่ในงานประชุม
  • รางวัลที่ได้รับจากงานวิจัย
  • งานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์
  • ระดับของการนำมาใช้งาน
อันดับขององค์กรตาม

ลำดับ ชื่อ จังหวัด