pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
162 ม.1 ถ.ทรงบาดาล ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก เขตหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 7
สังกัด
โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลชุมชน สธ. / รพช.

งานวิจัยที่มี