pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
08076 จังหวัดกาญจนบุรี
ภูมิภาค
ตะวันตก
เขตสุขภาพ
เขตที่ 5
สังกัด
คลินิกเอกชน / ศูนย์วิชาการ / อื่น ๆ

งานวิจัยที่มี