pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ม.7 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง เขตโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 7
สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สธ. / รพ.สต. / ศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย / สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

งานวิจัยที่มี