pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
53 หมู่ 5 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง เขตเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ภูมิภาค
กลาง
เขตสุขภาพ
เขตที่ 4
สังกัด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สธ. / รพ.สต. / ศูนย์บริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย / สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

งานวิจัยที่มี