pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
335 หมู่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เขตเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูมิภาค
เหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 1
สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลศูนย์ สธ./ รพศ.

งานวิจัยที่มี