pre-loader image

นักวิจัย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


researcher

สมหมาย คชนาม

ข้อมูลของบุคคล
คำนำหน้า
-
ตำแหน่ง
-
การศึกษา
-
สังกัด
อิสระ
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล
-
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
องค์กรที่เคยเข้าร่วมการวิจัย (68)

งานวิจัยที่มี